Увага! З 1 жовтня 2023 р. змінюються тарифи на доступ до мережі Інтернет.
Опубліковано: 24 червня 2013, 14:15

Скачать .pdf
POWERNET

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ТОВ «Повернет»

Від 23.06.2013 р. № 2013-06-23/1

Договір надання телекомунікаційних послуг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В Договорі про надання телекомунікаційних послуг товариства з обмеженою відповідальністю «Повернет» терміни вживаються у такому значенні:

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до Мережі Оператора.

Договір – правочин у письмовій або усній формі, укладений між Абонентом та Оператором, за яким Оператор зобов’язується на замовлення Абонента надавати Послуги, а Абонент – їх оплачувати.

Додаткові послуги Оператора – послуги Оператора, які можуть не входити у відповідний Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги Оператора порядку.

Заява про приєднання до Договору (або Заява) – документ, що підписується Абонентом та подається Оператору для замовлення окремої Послуги. У Заяві визначаються детальні технічні і організаційні умови надання Послуг та, залежно від виду Послуг, визначаються інші умови їх надання.

Інсталяційні роботи – роботи щодо організації технічної можливості надання замовленої Абонентом Послуги фіксованого зв’язку (прокладання кабелів, підключення кінцевого обладнання до телекомунікаційної мережі Оператора, будівництво та/або ремонт кабельної каналізації, ремонт кабельного вводу в будинку, де знаходиться Абонент, встановлення обладнання Оператора або кінцевого обладнання Абонента, переконфігурація обладнання Абонента тощо).

Інтернет-сайт – інтернет-ресурс Оператора, що розміщений за доменною адресою http://powernet.krm.dn.ua/

Корпоративний Абонент – юридична особа, яка укладає з Оператором Договір у письмовій формі та може отримувати Послуги за Тарифними планами для Корпоративних Абонентів.

Мережа Оператора (або Мережа) – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Оператор – товариство з обмеженою відповідальністю «Повернет», яке володіє власною Мережею та надає відповідні телекомунікаційні послуги у порядку та у спосіб, що передбачені законодавством. Оператор включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗ за № 3292 від 25.04.2013 р.

Особовий рахунок – рахунок, що відкривається Абоненту у системі розрахунків Оператора для обліку нарахованих та сплачених за Послуги коштів. Корпоративний Абонент може мати декілька Особових рахунків за одним Договором.

Послуги Оператора (або Послуги) – послуги надання доступу в Інтернет, послуги передачі даних, а також інші телекомунікаційні послуги, які можуть надаватися Оператором. Послуги можуть надаватися Оператором знеособлено або персоніфіковано.

Спам – електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди (замовлення) Абонента умисно масово надсилаються на його адресу електронної пошти або кінцеве обладнання Абонента, крім повідомлень Оператора щодо надання Послуг.

Сторони / Сторона – сторони Договору Абонент та Оператор / будь-хто один з них.

Тарифний план – сукупність пропозицій, запропонованих споживачеві Оператором щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг.

1.2. Даний Договір розроблений та затверджений у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації», «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р. та «Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», затверджених рішенням НКРЗІ № 624 від 24.12.2012 р.

1.3. Договір регулює відносини з приводу надання Оператором будь-яких телекомунікаційних послуг та поширюються на усіх Абонентів.

1.4. У разі, якщо Оператором встановлено спеціальні правила надання окремих Послуг (у тому числі Додаткових послуг Оператора), Договір застосовуватиметься до таких Послуг у частині, що не суперечить зазначеним правилам їх надання.

1.5. Положення Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності до чинного законодавства. Умови цього Договору можуть бути змінені Оператором з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Інтернет-сайті. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент зобов'язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи мав можливість дізнатися про зміну умов Договору. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами.

1  2   3   4   5   6