Опубліковано: 24 червня 2013, 14:15

Скачать .pdf
POWERNET

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ТОВ «Повернет»

Від 23.06.2013 р. № 2013-06-23/1

Договір надання телекомунікаційних послуг

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

4.1. Оператор зобов'язаний:

4.1.1. провадити діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів;

4.1.2. обмежувати на підставі рішення суду доступ своїх Абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої порнографії;

4.1.3. приймати від фізичних і юридичних осіб заяви про надання Послуг, вести їх облік та задовольняти такі заяви (за наявності технічної можливості), надавати відповіді у строки, передбачені законодавством;

4.1.4. дотримуватися встановленого законодавством порядку укладення договорів;

4.1.5. забезпечити швидкість доступу, визначену договором та відповідним тарифом (тарифним планом);

4.1.6. забезпечити спостереження за функціонуванням технічних засобів та можливість відстеження значень показників якості Послуг.

4.1.7. здійснювати на вимогу Абонента протягом строку позовної давності, повернення невикористаних з Особового рахунка коштів у разі відмови від передплачених Послуг та/або припинення дії Договору в порядку, встановленому законодавством;

4.1.8. не розповсюджувати Спам;

4.1.9. усувати пошкодження телекомунікаційної мережі та відновлювати доступ до послуг згідно з встановленими значеннями показників якості в строки, визначені Адміністрацією Держспецзв’язку;

4.1.10. надавати Абоненту безоплатну консультаційну допомогу з питань замовлення та отримання Послуг;

4.1.11. вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж та інформації, що передається ними;

4.1.12. до укладення Договору безоплатно надати споживачеві для ознайомлення вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг;

4.1.13. здійснювати розрахунок тарифів, виходячи із собівартості Послуг з урахуванням отримання прибутку;

4.1.14. на запит Абонента надавати інформацію про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можливо підключати до телекомунікаційної мережі загального користування;

4.1.15. попереджати Абонента про обмеження, припинення надання Послуг та про відключення кінцевого обладнання Абонента від Мережі у випадках та порядку, що передбачені Договором та законодавством;

4.1.16. інформувати Абонента про інші відомості, визначені законодавством та Умовами;

4.1.17. забезпечувати правильність застосування тарифів та своєчасного повідомлення Абонента про їх зміну;

4.1.18. надавати Послуги у строки, передбачені Договором та законодавством, направлення свого персоналу за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою. При прибутті на місце виконання робіт персонал Оператора зобов’язаний пред’являти посвідчення Абоненту;

4.1.19. вживати відповідно до законодавства заходи із забезпечення таємниці інформації, що передається Мережею, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв;

4.1.20. приймати від Абонента звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк;

4.1.21. у 30-денний строк з моменту отримання письмового звернення від Абонента повернути Абоненту кошти, що залишатимуться на його Особовому рахунку після припинення Договору. Кошти повертаються через банківську установу України, визначену Оператором;

4.1.22. виконувати інші обов’язки, покладені на Оператора чинним законодавством України.

4.2. Оператор має право:

4.2.1. на провадження діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до законодавства;

4.2.2. на визначення порядку оплати і форми розрахунків за Послуги;

4.2.3. здійснювати заміну одного Тарифного плану на інший. Залежно від технічної можливості та особливостей технічної реалізації такої заміни, вона може бути здійснена поетапно (групами Абонентів);

4.2.4. встановлювати нові Тарифні плани, плату за окремі Послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани (у тому числі поетапно за умови технічної неможливості одночасного переведення усіх Абонентів з одного тарифного плану на іншій) чи плату за окремі Послуги. Погоджена у Заяві вартість Інсталяційних робіт не може бути змінена Оператором без згоди Абонента;

4.2.5. вносити зміни в Договір, тарифи та умови надання окремих Послуг;

4.2.6. без додаткового письмового погодження з Абонентом використовувати та обробляти інформацію про Абонента та надані йому Послуги, в тому числі про обсяги отриманих Послуг, їх тривалість, вартість, зміст, маршрути передавання тощо (зокрема, для обслуговування Абонента, виявлення, встановлення та фіксування порушень маршрутизації трафіку, інших порушень у сфері телекомунікацій), а також передавати таку інформацію третім особам в межах та на підставі чинного законодавства України;

4.2.7. призупиняти, обмежувати, припиняти надання Послуг та відключати абонентське обладнання від Мережі у випадках, передбачених Договором та/або законодавством, зокрема, у разі якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений Договором чи законодавством строк;

4.2.8. не підключати та/або відключити підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством;

4.2.9. припинити Договір з Абонентом у випадках та порядку, визначеному Умовами, Договором та/або законодавством;

4.2.10. при здійсненні обслуговування Абонента здійснювати аудіо-, фото-, відео зйомку, а також аудіо запис телефонних розмов між Оператором та Абонентом без попереднього повідомлення про це Абонента;

4.2.11. здійснювати інформування Абонентів про Послуги Оператора.

  1   2   3  4  5   6   7   8   9