Опубліковано: 24 червня 2013, 14:15

Скачать .pdf
POWERNET

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ТОВ «Повернет»

Від 23.06.2013 р. № 2013-06-23/1

Договір надання телекомунікаційних послуг

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

3.1. Абонент зобов'язаний:

3.1.1. не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим Абонентам;

3.1.2. надавати Операторові достовірну інформацію, визначену Оператором як необхідну для укладення Договору;

3.1.3. не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори або такі, що належать іншим особам, не здійснювати підробку (дублювання) Ідентифікаційних карток, електронного коду (ідентифікатора) кінцевого обладнання;

3.1.4. не пропонувати розсилання та не розповсюджувати Спам;

3.1.5. сплатити Оператору суму початкового (авансового) платежу, якщо необхідність такої сплати передбачається у відповідному Тарифному плані або умовами окремої Послуги;

3.1.6. приймати протягом трьох робочих днів виконані Оператором Інсталяційні роботи (якщо такі виконувалися) шляхом підписання оформленого та наданого Оператором Абоненту акту здачі-приймання виконаних Інсталяційних робіт, якщо інший порядок прийняття Інсталяційних робіт не визначено домовленістю Сторін;

3.1.7. своєчасно оплачувати Інсталяційні роботи (якщо такі виконуються та підлягають сплаті) та Послуги згідно зі встановленим в Договорі порядком розрахунків;

3.1.8. при замовленні та отриманні Послуг використовувати лише сертифіковане кінцеве обладнання, користуватися таким обладнанням у відповідності до інструкції з експлуатації до нього;

3.1.9. не виконувати модернізацію та/або програмування кінцевого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на функціонування мережевого обладнання Оператора;

3.1.10. не допускати використання кінцевого обладнання та абонентських ліній для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, не допускати використання кінцевого обладнання та абонентських ліній на комерційній основі для надання телекомунікаційних послуг третім особам та дотримуватися інших обмежень у користуванні Послугами, що передбачені Договором та законодавством;

3.1.11. утримувати у справному стані абонентські лінії у межах території, що належить Абоненту (приватний житловий будинок, присадибна ділянка, квартира, офісне приміщення тощо);

3.1.12. дотримуватися інструкції з використання кінцевого обладнання та слідкувати за його схоронністю, правильністю набору команд та коректністю замовлень Послуг;

3.1.13. повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг;

3.1.14. інформувати Оператора про зміну свого місця проживання, прізвища та інших реквізитів/даних, вказаних у Договорі, у максимально короткий строк, але не більше ніж у місячний строк з дати настання таких змін. У разі, якщо з моменту настання змін і до моменту повідомлення Оператора останній надсилатиме Абоненту будь-які повідомлення або документи (податкові накладні, відповіді на заяви тощо) за застарілими реквізитами або із зазначенням застарілих даних Абонента, вважається що Оператор належним чином надіслав такі повідомлення або документи й він звільняється від відповідальності за наслідки некоректного оформлення документів. При цьому, у разі зміни адреси, повідомлення, надіслане за відомою Оператору адресою до моменту інформування Оператора Абонентом про зміну адреси, буде вважатися здійсненим належними чином, а Абонент вважатиметься належним чином повідомленим;

3.1.15. у разі, якщо умови Заяви передбачають надання Абоненту у користування кінцеве обладнання, прийняти від Оператора таке кінцеве обладнання за актом приймання-передачі, забезпечити технічні умови його експлуатації і нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Фінансові умови користування Абонентом кінцевим обладнанням вказуються у Замовленні або у встановлених Оператором умовах надання Послуги, яку Абонент отримуватиме за допомогою такого кінцевого обладнання;

3.1.16. у разі, якщо технологія надання Послуг передбачає встановлення на території Абонента комутаційного або іншого обладнання, яке не є кінцевим обладнанням, прийняти від Оператора таке обладнання за актом приймання-передачі, забезпечити технічні умови його експлуатації і нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). При цьому Абонент зобов’язаний надавати Оператору доступ до обладнання, встановленого на території Абонента, для здійснення налаштування, обслуговування та ремонту такого обладнання.

3.2. Абонент має право:

3.2.1. на державний захист своїх прав;

3.2.2. на вільний доступ до Послуг;

3.2.3. на безпеку Послуг;

3.2.4. на вибір виду та кількості Послуг;

3.2.5. на безоплатне отримання від Оператора вичерпної інформації про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг;

3.2.6. на відмову від оплати Послуги, яку він не замовляв;

3.2.7. на отримання відомостей щодо можливості та порядку відмови від замовленої Послуги;

3.2.8. на доступ до загальнодоступних послуг відповідно до цих Правил та інших актів законодавства;

3.2.9. на доступ до Контент-послуг, що надаються відповідно до законодавства;

3.2.10. на отримання від Оператора інформації про зміну умов надання Послуги і тарифів на її надання;

3.2.11. на вибір тарифу, Тарифного плану, встановленого Оператором;

3.2.12. на припинення Оператором надання Послуг, які вони не замовляли, у тому числі розсилання електронних текстових, мультимедійних та голосових повідомлень, Спаму;

3.2.13. на блокування на підставі відповідної заяви доступу до певних мереж та Послуг (за наявності у Оператора технічної можливості);

3.2.14. на захист персональних даних, іншої інформації з обмеженим доступом у порядку, встановленому законодавством;

3.2.15. на доступ до засобів та служб, які призначені для полегшення і забезпечення зв’язку з людьми з обмеженими фізичними можливостями (за наявності у Оператора технічної можливості);

3.2.16. на отримання безоплатної консультаційної допомоги Оператора з питань замовлення та отримання Послуг, що ним надаються;

3.2.17. достроково розірвати Договір у порядку, визначеному у розділі «Строк дії договору та порядок його припинення» цього Договору

3.2.18. звернутися до Оператора із заявою про тимчасове призупинення надання Послуг, сплативши Оператору відповідну плату, якщо така встановлена Оператором;

3.2.19. вимагати від Оператора корегування абонентної плати за увесь час пошкодження (аварії) Мережі, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Оператором контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента;

3.2.20. своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості;

3.2.21. отримувати від Оператора відомостей про надані Послуги у порядку, встановленому законодавством;

3.2.22. безоплатно отримувати від Оператора рахунків за надані Послуги, якщо умови розрахунків надані Послуги або Договір передбачає оплату з надсиланням рахунків;

3.2.23. на обмеження Оператором доступу Абонента до окремих видів Послуг на підставі його заяви та наявності технічної можливості Оператора. Обмеження доступу Абонента до окремих Послуг може здійснюватися за допомогою Системи самообслуговування (за наявності);

3.2.24. на повернення Оператором невикористаної частини коштів у разі відмови Абонента від попередньо оплачених Послуг у випадках і в порядку передбаченому Договором або законодавством;

3.2.25. на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання або неналежного виконання Оператором обов’язків, передбачених Договором та законодавством;

3.2.26. відмовитися від подальшого отримання Послуг шляхом звернення до Оператора з відповідною заявою;

3.2.27. звернутися до Оператора з заявою про вилучення з електронних версій баз даних Оператора відомостей про Абонента;

3.2.28. переоформити Договір на ім’я одного з членів своєї сім’ї відповідно до порядку встановленого законодавством. Переоформлення Договору на інших осіб здійснюється виключно за згодою Оператора;

3.2.29. оскаржити неправомірні дії Оператора шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів;

3.2.30. змінити Тарифний план (якщо така можливість не заборонена умовами цього Тарифного плану) шляхом звернення до Оператору;

3.2.31. вимагати безкоштовної заміни (або ремонту) Оператором кінцевого або іншого обладнання, отриманого у користування від Оператора, у разі, якщо воно вийде з ладу не з вини Абонента або третіх осіб. У разі якщо буде встановлено, що вказане обладнання вийде з ладу з вини Абонента або третіх осіб, Абонент має право вимагати заміни обладнання після відшкодування вартості обладнання (або його ремонту), що вийшло з ладу з вини Абонента або третіх осіб;

  1   2  3  4   5   6   7   8